Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

          Již od pradávna byly ničivou metlou pro lidstvo zhoubné živly - požáry, proti kterým se hledala co nejúčinnější ochrana. Tato byla spatřována i v zakládání hasičských sborů. Pro tuto myšlenku svolal toho času radní p. František Soldát schůzi  všech občanů smrkovských a to dne 10. září 1898. Na této schůzi velká většina občanů podpořila založení sboru a došlo k sepsání protokolu o vzniku. Tento však nechtěl nikdo podepsat jako první. Jejich váhání posléze ukončil p. František Kamenický, který svým podpisem dodal odvahu většině přítomných, aby ho následovali. Poté, co politická obec Orlov  odmítla býti ručiteli našemu sboru, odhlasoval osadní výbor ve Smrkově, že se za nastávající sbor zaručí místní obec Smrkov. Takže dne 6. listopadu 1898, byla konána ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů ve Smrkově. Byly schváleny jeho stanovy a přijalo se 14 činných členů a jeden přispívající. Zároveň byli zvoleni funkcionáři, tehdy tzv. činovníci sboru. Hasičsky prvním starostou se stal F. Vostřák st., velitelem F. Vostřák ml., jednatelem F. Soldát, cvičitelem a dozorcem náčiní F. Novák, pokladník M. Šmejkal a funkci hudce dostal V. Stibor. Náš sbor se stal devatenáctým sborem hasičské jednoty okresu Votice a Sedlec. Z dnešního pohledu je pro nás zajímavé tehdejší roztřídění členů. Takže sbor se skládal z velitelstva, lezců, bouračů, stříkačníků a hudce. K činnosti ale bylo zapotřebí výzbroje a výstroje, což bylo věcí velice důležitou a patřilo to k první z povinností sboru. Úkol to byl nelehký, protože obec ani členové neměli dostatek financí na potřebné vybavení. Nezbývalo, než chodit po vesnicích a městečkách a prosit o milodary. Sbírkou se získala určitá částka a 18. listopadu 1898 objednala místní obec pro sbor ruční stříkačku, dva hákové žebříky, jednu pochodeń, tři konopné košíky, 60m hadic a jednu koncovku. Pro mužstvo pak 14 přileb, 8 pasů se sekerkami, 1 hornu, 2 povelky, 14 píšťalek a 70m plátna na pracovní obleky. Hodnota objednaného zboží činila 790 zlatých. Jelikož obec tuto částku neměla, došlo k podepsání dluhopisu splatného do 6-ti let na 6% úrok.

          Dne 18. července 1899 sbor přijal od pražské firmy R. A. Smekal stříkačku s příslušenstvím, čímž se dosáhlo potřebné akceschopnosti. V těchto začátcích se našlo i mnoho nepochopení a daloby se říci, nepřátel hasičstva. Netrvalo však dlouho a dostavil se palič-blesk, který uhodil do stavení č.22, jenž zapálil. Toto se událo 7.srpna 1899 a bylo to poprvé, co sbor zasahoval. Tímto se náhled na hasiče k lepšímu obracel a získal i příznivce, kteří sbor podporovali. Mezi nimi byl i baron v zámku Jistebnice Ottomar Nádherný se svou manželkou Vilémou, která se stala kmotrou při svěcení stříkačky a to dne 29.července 1900. V následujících letech sbor také podporoval důstojný pán Josef Budil (farář v Borotíně),pán Adolf Krešl (lékař v Borotíně), pán Václav Zelenka (velkomlynář v Borotíně), pán Václav Podzimek (starosta obce ve Stružinci), pán Josef Vaněk (obchodník a místní starosta v Borotíně), nebo pán Rudolf Pejša (velkostatkář v Pejšově Lhotě). V této době byl sbor velice aktivní o čemž svědčí počet výjezdů k požárům do širokého okolí. Krom této činnosti byly taktéž prováděny župní a zemské kontroly, při kterých probíhala cvičení, jež byla po většinu kladně hodnocena. Sbor se pravidelně účastnil slavností církevních, tj. vzkříšení Páně, Božího těla a sv. Floriána-patrona hasičů.

          Po vypuknutí 1. světové války a v několika letech po ní  se sbor potýkal s přežitím a to vlivem velkého úbytku členstva. Jedním z důvodů bylo povolání mužů do války, ve které padl jeden z nejlepších pracovníků sboru p.F.Novák. Velké zlepšení nastalo v roce 1924, kdy se členská základna začala zvyšovat, nastal v ní velký převrat a došlo ke zvolení nových činovníků. S příchodem nových členů a jejich schopností se práce ve spolku opět přivedla na potřebnou úroveň. Docházelo k většímu doplňování výzbroje sboru. Ten se opět zapojil do aktivní činnosti v hasičské župě. Velkým přínosem pro samotný sbor i to, že dva jeho členové absolvovali župní školu. Sboru byla přidělena i úloha vzdělavatelská a samaritánská služba. Hasiči se stávali nositeli kultury v malých obcích a zapojovali se do většiny jejich akcí. Toto vyústilo ve 30. a 40. letech minulého století, kdy se významnou postavou našeho sboru stal Petr Soldát, který zastával funkci vzdělavatele a samaritního náčelníka, později i velitele okrsku a člena okresního výboru. Jmenovaný byl pověřen režií divadelní hry v roce 1937, svého úkolu se zhostil, zapojil nejen členy sboru, ale i veřejnost. Toto představení mělo velký úspěch nejen ve Smrkově.

          Za okupace v roce 1942 došlo k  zakoupení motorové stříkačky DS 12 a většího počtu hadic od firmy R.A.Smekal, se kterou sbor spolupracoval od svého založení až do zániku této firmy - jejího znárodnění. Po válce v březnu 1946 bylo zakoupeno vozidlo od dobrovolných hasičů Praha Smíchov. Jednalo se o americký nákladní automobil The Studebaker vyrobený v roce 1926. S tímto šestiválcovým vozem o obsahu válců 5790 cm3 se sbor zúčastňoval mnoha požárů, sjezdů a soutěží. V roce 1951 se sloučily sbory Smrkova, Orlova a Nehonína a pokračovaly ve své činnosti pod názvem místní hasičská jednota Orlov - Smrkov. Předsedou byl zvolen Josef Tomeček a velitelem Petr Soldát . Sbor měl tehdy dobře vycvičená družstva mužů, žen a žáků, která se umisťovala na předních místech v požárních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhly ženy. V roce 1952 zvítězily v okresní soutěži v Plané, získaly putovní přilbu a dobrým výkonem se pak prezentovaly  i v kole krajském v Českých Budějovicích. V roce 1957 se sbory rozdělily a opět fungovaly jako tři samostatné hasičské jednotky.

          Jak už to v životě bývá, po úspěšných letech došlo vlivem odchodu některých členů a celkovému zestárnutí členské základny k menším aktivitám. Hasičská soutěž v Padařově roku 1965 byla na dlouhých deset let poslední, které se sbor zúčastnil. K tomu možná přispěla i skutečnost, že byl v tomto roce sboru odebrán automobil The Studebaker, který putoval do muzea v Č. Budějovicích. Místo něho byl sboru přidělen vyřazený hasičský automobil Steyr od dobrovolných hasičů v Čekanicích. Ačkoli opravy tohoto vozu stály smrkovské hasiče mnoho úsilí a času, nikdy se jim nepodařilo projít technickou kontrolou a vrátit ho do běžného provozu. Začátkem roku 1975 obešel tehdejší předseda p.Ladislav Mrzena st. vesnice a svým přesvědčováním dokázal získat pro práci ve sboru mnoho mladých lidí. Taktéž se velkou měrou podílel na vzorné údržbě hasičské výzbroje a techniky. Obnovily se pravidelné účasti na soutěžích a přišly i pěkné výsledky, například hned v roce 1976 družstvo mužů dokázalo zvítězit v okrskové soutěži a postoupilo do druhého-okresního kola.

           V roce 1982 náš sbor od obce Jistebnice obdržel dosud nejmladší stříkačku PPS 12, která nás na hasičských akcích doprovází dodnes. Na to bohužel doplatil hasičský automobil, který musel uvolnit místo v hasičárně novému stroji. Po několika letech, kdy stál venku a byl vystaven přírodním vlivům ho odtáhl soukromý sběratel historické techniky. V roce 1983 se sbor začal podílet i na sportovním dění v osadě, neboť došlo k vybudování lyžařského vleku. Na této akci se podíleli především hasiči, kteří měli vlek v dalším užívání, ale pomoc přišla i od několika jeho příznivců z řad veřejnosti. Sbor se podílel na spolupořádání hasičských bálů v Orlově. Velké úspěchy sbor zaznamenal od konce 90. let minulého století v požárním sportu. Pravidelně se zúčastňoval okrskových soutěží a vyjížděl na různá jubilea sousedních i vzdálenějších sborů. Z velké většiny se vracel z těchto akcí s medailemi. A často i s tou nejvyšší. V roce 1998 oslavil Sbor 100. výročí od založení. Při této příležitosti uspořádal hasičskou soutěž v Orlově, na kterou pozval okolní sbory. Hned následující rok sbor oslavil slavnostní valnou hromadou 100.výročí koňské stříkačky.